top of page

Condicions d'accés i ús de navegació

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest document constitueix les Condicions d'Accés i Ús que regulen la navegació i ús de la pàgina web ubicada a la URL  https://www.mallorcayogafestival.com  (d'ara endavant, el Lloc Web), el titular del qual és l'Associació MYF- Mallorca Yoga Festival  (d'ara endavant, el “Titular”), domiciliada a Palma  (07006), carrer Josep Rover Motta 12, i proveïda de NIF G16664948.

a) Accés al Lloc Web:  Aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i la utilització del Lloc Web, el Titular del qual posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet, als efectes de facilitar informació relativa als serveis que ofereix.

b) Acceptació:  L'accés i la utilització del Lloc Web per l'usuari comporta l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, així com de la Política de privadesa del lloc web. Tenint aquesta acceptació la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

Us preguem que llegiu atentament les Condicions Generals d'Accés i Ús i la Política de Privadesa quan es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades pel Titular en qualsevol moment. Si no accepteu aquestes condicions, us preguem que s'abstingui d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

c) Utilització del Lloc Web:  L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació que conté, amb total subjecció tant a la legislació aplicable com a les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.

Així mateix, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

S'informa expressament a l'usuari que en cas que incompleixi les Condicions Generals d'Accés i Ús, la Política de Privadesa o, si escau, qualssevol altres termes o condicions recollits al Lloc Web, el Titular es reserva el dret a limitar, suspendre i/o acabar el seu accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura de caràcter tècnic que sigui necessària amb aquesta finalitat.

d) Condicions econòmiques de l'accés i ús del Lloc Web:  L'accés al Lloc Web i als continguts posats a disposició de l'usuari són gratuïts, excepte pel que fa al cost de connexió a la xarxa de telecomunicacions que l'usuari tingui contractat amb el proveïdor de serveis.

e) Accés de menors:  Queda expressament prohibit l'accés al lloc web per part de menors d'edat. No obstant això, els usuaris queden advertits que el Titular no pot controlar de manera inequívoca si els que fan ús del Lloc Web i/o accedeixen als seus continguts i productes són menors d'edat o no. Per això, el Titular no admetrà cap responsabilitat al respecte, sent en tot cas els pares, tutors o representants legals dels menors els únics responsables de controlar i assistir-los en la navegació pel Lloc Web i habilitar qualssevol altres mecanismes necessaris que, si escau, impedeixin l'accés per part dels menors al Lloc Web i/o als continguts i productes oferts a través d'aquest, no admetent el Titular cap reclamació fonamentada en aquestes circumstàncies.

f) Mesures dels usuaris:  Es recomana als usuaris que utilitzin les últimes versions dels programes informàtics en incorporar aquests mesures de seguretat més grans. També es recomana als usuaris que utilitzin mecanismes de seguretat (firewall, antivirus, anti-malware, etc.) per protegir-ne la confidencialitat.

S'adverteix als usuaris que en la transmissió de correus electrònics per Internet facin servir sistemes de xifratge, per evitar l'accés per tercers a la informació dels correus electrònics i suplantar la identitat dels remitents.

g) Funcionament del Lloc Web:  el Titular fa els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts degudament actualitzats. No obstant això, el Titular no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Lloc Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

h) Registre:  L'accés i la navegació a través del Lloc Web no requereix registre, però, per accedir a la contractació de determinats béns o serveis es podrà requerir, si escau, l'alta prèvia mitjançant la selecció per part de l'usuari d'un identificador i d'una contrasenya. La contrasenya té caràcter personal i intransferible i l'usuari l'ha de generar d'acord amb les regles de robustesa i complexitat que el Titular estableixi en cada moment. El Lloc Web disposarà en aquests supòsits de les funcionalitats necessàries perquè l'usuari pugui canviar la contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, quan sospiti o constati que s'hagi produït una fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

i) Modificacions en la informació del Lloc Web:  el Titular es reserva expressament la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions i/o actualitzacions sobre la informació continguda al Lloc Web, la seva configuració i/o presentació. El Titular podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, laccés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de lusuari d exigir indemnització o compensació de qualsevol índole o naturalesa.

j) Responsabilitat:  Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que es pugui fer de qualsevol informació que s'hi contingui, es fan sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. El Titular no es responsabilitza dels danys i/o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda al Lloc Web i, especialment, d'aquells danys atribuïbles a tercers diferents del Titular, incloent-hi, però no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics. Tampoc serà responsable el Titular dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat del Lloc Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte a les comunicacions.

Addicionalment, el Titular no es fa responsable de cap dany i/o perjudici al programari i/o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés al Lloc Web.

k) Llicència sobre les comunicacions:  En cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus al Titular a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats amb aquesta finalitat al mateix Lloc Web, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement i que aquesta informació no infringeix cap dret de tercer ni vulnera qualsevol obligació de confidencialitat.

l) Política en matèria d'enllaços (links)

l.1) Enllaços amb el Lloc Web:  Aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en una pàgina web (“Lloc Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Lloc Web hauran d'obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit del Titular.

 

En cap cas, l'autorització atorgada pel Titular significa que avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Lloc Enllaçant ni que sigui responsable del contingut existent en aquest.

El Lloc Enllaçant haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, albergar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (violents, racistes, denigrants, etc.); i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb lactivitat del Titular. En el supòsit d'incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el titular procedirà, de manera immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc Enllaçant, qui haurà de suprimir amb caràcter immediat l'enllaç.

l.2)   Enllaços amb altres pàgines web:  Al Lloc Web podran incloure's diferents enllaços que permetin a l'usuari accedir a altres pàgines web (“Llocs Enllaçats”).

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat del Titular amb les manifestacions, els continguts i/o els serveis proporcionats a través dels Sites Enllaçats. En conseqüència, el Titular no es fa responsable del contingut, condicions d'accés i ús, polítiques de privadesa i altres condicions dels Llocs Enllaçats, sent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

m) Propietat Industrial i Intel·lectual:  Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat del Titular o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos al Lloc Web (marques i noms comercials), aquests són titularitat del Titular o dels seus llicenciants.

L'ús del Lloc Web per l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc Web i els Continguts. Mitjançant les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els seus continguts i/o els signes distintius del Titular.  La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin, ia les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

n) Protecció de dades personals:  Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del Lloc Web es regulen a la Política de privadesa del lloc web.

o) Nul·litat:  Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d'Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part que resulti nul·la o ineficaç, i aquestes romandran vigents en tota la resta, tenint-ne per no posada aquesta disposició o la part que resulti afectada. A aquests efectes, les Condicions Generals d'Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar les condicions generals d'accés i ús de forma integral.  

p) Legislació aplicable i jurisdicció:  L'accés i la utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre el Titular i els usuaris del Lloc Web serà resolta, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals del domicili de lusuari.

q) Durada i modificació de les Condicions:  El Titular podrà modificar les Condicions d'Accés i Ús aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi al mateix Lloc Web o, si escau, a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris. La vigència temporal d'aquestes Condicions d'Accés i Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en què passaran a tenir vigència les condicions modificades.

bottom of page